Tom X/1 – Kleszewo, część 1 PDF Drukuj

Marcin WOŹNIAK gemina10

KLESZEWO. Cmentarzysko kultur przeworskiej i wielbarskiej na północnym Mazowszu. Część 1: Katalog

(red. A. Maciałowicz)

 

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy

Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica

Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Pruszków-Warszawa 2021

516 s.

ISSN 1644-8774

ISBN 978-83-948500-3-6 (Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego)

ISBN 978-83-962807-3-2 (Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica)

ISBN 978-83-66210-18-9 (Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego)

 

Kleszewo, gm. Pułtusk, pow. pułtuski, woj. mazowieckie, stan. 8

Cmentarzysko w Kleszewie to jedna z największych północno-mazowieckich nekropoli kultur przeworskiej i wielbarskiej. Odkryta w 1961 roku, w latach 1964–1972 była badana wykopaliskowo przez Stefana Woydę. Na stanowisku zarejestrowano blisko 550 grobów datowanych na młodszy okres przedrzymski, okres wpływów rzymskich i wczesny odcinek okresu wędrówek ludów (2. połowa II wieku p.n.e. – początek V wieku n.e.). Publikacja zawiera pełen katalog obiektów archeologicznych odkrytych na cmentarzysku wraz z ich inwentarzami, uzupełniony o wyniki analiz specjalistycznych: antropologicznej, archeozoologicznej, archeobotanicznej.

Publikacja jest efektem realizacji dwóch projektów prowadzonych przez Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, im. Stefana Woydy: Kleszewo - największa nekropola kultur przeworskiej i wielbarskiej na Mazowszu i Podlasiu. Opracowanie monograficzne cmentarzyska – finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, oraz Kleszewo – cmentarzysko kultur przeworskiej i wielbarskiej. Publikacja wyników badań, tom 1 – dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”.

Równocześnie tom ten ukazał się w wersji on-line jęz. angielskim, jako wolumin XXII/1 serii Monumenta Archaeologica Barbarica.


Pełna wersja książki do ściągnięcia: