O Fundacji PDF Drukuj
W dniu 14 grudnia 2006 roku przez wybitnych polskich naukowców, znawców archeologii okresu rzymskiego powołana została Fundacja Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica.
 
Głównym naszym celem jest gromadzenie środków przeznaczonych na finansowanie publikacji serii Monumenta Archaeologica Barbarica i wydawnictw towarzyszących oraz na wspieranie opracowań naukowych będących podstawą kolejnych tomów serii i wydawnictw pokrewnych.
  
Wspomagamy również archeologiczne badania wykopaliskowe ważnych poznawczo stanowisk z późnej starożytności w południowej strefie basenu Morza Bałtyckiego, a także wszelkie działania mające na celu udostępnianie polskim i światowym środowiskom naukowym opracowań wyników tych badań.
 
Wspieramy także popularyzację archeologii i nauk pokrewnych oraz organizację życia naukowego. Wspólnie z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, zgodnie z naszą bezterminową umową o współpracy z roku 2007 realizujemy tzw. projekt SOWA czyli Systematycznie Okazjonalne Wykłady Archeologiczne. W trakcie otwartych wykładów prezentowane są wyniki prac wykopaliskowych na najważniejszych cmentarzyskach z okresu wpływów rzymskich z terenów Polski.

Ponadto patronujemy wielu przedsięwzięciom, w szczególności wydarzeniu Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery  realizowanym przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego w ramach wydarzeń plenerowych Żelazne Korzenie i Dymarki Świętokrzyskie. Nasza Fundacja od lat obserwuje z uwagą rozwój tego projektu, przede wszystkim w związku z wysokim merytorycznym poziomem prezentacji, jak i uczestnictwem w nich wielu znamienitych wykonawców z kraju i z zagranicy. Zaproponowana przez ŚSDP edukacyjna forma popularyzacji wiedzy o okresie rzymskim i relacjach kulturowych między terenem Imperium Rzymskiego a Barbaricum stawia ponad wszystkie omawiane działania spośród innych festynów archeologicznych w Polsce.
 
Fundusze na nasze cele zdobywamy dzięki grantom, dotacjom i darowiznom od osób prawnych i fizycznych, a także samodzielnym pracom badawczo-rozwojowym w dziedzinie archeologii i historii.


Prowadzone działania:
Zgodnie ze statutem wspieramy wszelkie działania mające na celu udostępnienie polskim i światowym środowiskom naukowym wyników archeologicznych badań wykopaliskowych z późnej starożytności prowadzonych w południowej strefie Morza Bałtyckiego. Zadanie to realizujemy głównie przez wydawanie w językach kongresowych zeszytów serii Monumenta Archaeologica Barbarica i wydawnictw pokrewnych, w ramach których są publikowane wyniki wspomnianych badań. Ponadto wspieramy prowadzenie badań archeologicznych oraz popularyzację archeologii, historii i organizację życia naukowego. Fundusze na te działania gromadzimy przede wszystkim z grantów i dotacji celowych od osób fizycznych, prawnych, organizacji pozarządowych oraz darowizn prywatnych (krajowych i z za granicy) zasilających nasze działania w kraju i poza jego granicami.

Rok ustanowienia: 2006
Rejestry: 
Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000278239
Główny Urząd Statystyczny - nr REGON: 140972430
Urząd Skarbowy - nr NIP: 525-239-59-05

Ogólne Zgromadzenie Fundatorów:

Dr hab. Jacek Andrzejowski

Dr hab. Anna Bitner–Wróblewska

Dr hab. Katarzyna Czarnecka

Prof. dr hab. Teresa Dąbrowska

Prof. dr hab.Piotr Kaczanowski

Prof. dr hab. Andrzej Kokowski

Dr hab. Henryk Machajewski

Prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko

Prof. dr hab. Magdalena Mączyńska

Prof. dr hab. Jerzy Maik

Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski

Prof. dr hab. Jerzy Okulicz-Kozaryn

Elżbieta Wojnowska

Prof. dr hab. Zenon Woźniak

Zarząd:
Magdalena Natuniewicz-Sekuła – prezes
Adam Cieśliński – członek zarządu
Agnieszka Urbaniak – członek zarządu

Obsługa prawna:
Panasiuk Tałandziewicz adwokaci S.C.
Ul. Kraszewskiego 33/7
05-803 Pruszków
www.ptadwokaci.pl
 
Finanse:
Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie działalności wydawniczej, handlu detalicznego, w tym książek, prac badawczo rozwojowych w dziedzinie archeologii i historii. Nie prowadzimy działalności odpłatnej – organizacja non-profit.


Wsparli naszą działalność:


ArcheoAura | konserwacja zabytków

archeoaura


Optima USŁUGI GEODEZYJNE Sylwia Gmosińska

dn_aura


VERSO A.T.P. SP. Z. O.O.Robert Królikowski
Pro Varia