Monumenta Archaeologica Barbarica Tom XI PDF Drukuj

Ewa BOKINIEC11podwiesk

Podwiesk Fundstelle 2. Ein Gräberfeld der Oksywie-Kultur im Kulmer Land
(red. T. Dąbrowska)
Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Muzeum Okręgowe w Toruniu, 
Warszawa-Toruń 2005
341 s.; 30 cm.
ISSN 1426-3998
ISBN 83-912470-4-X (Fundacja Przyjaciół IA UW)
ISBN 83-60099-05-7 (PMA)

Podwiesk, gm. Chełmno, pow. chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie.
 
Badania archeologiczne na cmentarzysku kultury oksywskiej (stan. 2) przeprowadził w latach 1964–1968 January Janikowski z Muzeum Okręgowego w Toruniu. Łącznie na częściowo zniszczonej nekropoli odkryto 480 pochówków, niemal wyłącznie ciałopalnych, datowanych od 1. połowy II wieku p.n.e. (faza A1) po 1. połowę I wieku n.e. (faza B1a). Cmentarzysko dostarczyło niezwykle interesującego i bogatego materiału zabytkowego, świadczącego o szerokich kontaktach mieszkańców Ziemi Chełmińskiej z kulturami tzw. kręgu jastorfskiego, kultury celtyckiej, a także kultury przeworskiej. Najmłodszy pochówek, ze schyłku I wieku n.e. (faza B2a), świadczyć może, że w okresie wczesnorzymskim cmentarzysko wykorzystywane było przez ludność kultury wielbarskiej. Więcej informacji znajdziesz w monografii stanowiska.

Podwiesk-01 Podwiesk-02 Podwiesk-03
Podwiesk-04 Podwiesk-05 Podwiesk-06