Statut PDF Drukuj

TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI POD NAZWĄ
 FUNDACJA MONUMENTA ARCHAEOLOGICA BARBARICA

 

I. Postanowienia ogólne

§ l 

1. Fundacja działa pod nazwą „Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica”.

2. Fundacja „Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica” zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr. 46, poz. 203) oraz postanowieniami niniejszego Statutu.

3. Fundacja ma osobowość prawną.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą.

§ 4

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na zakres jego działania oraz cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 6

1. Fundacja używa okrągłej pieczęci z godłem otoczonym napisem z nazwą Fundacji w języku polskim.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonymi dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

II. Cele i środki Fundacji 

§ 8

Celami Fundacji są:

1) wspieranie wszelkich działań mających na celu udostępnienie polskim i światowym środowiskom naukowym wyników badań wykopaliskowych prowadzonych w południowej strefie basenu Morza Bałtyckiego na stanowiskach z późnej starożytności;

2) gromadzenie środków przeznaczonych na finansowanie publikacji serii Monumenta Archaeologica Barbarica i wydawnictw towarzyszących oraz na wspieranie opracowań naukowych będących podstawą kolejnych tomów serii;

3) gromadzenie funduszy przeznaczonych na archeologiczne badania terenowe stanowisk, których opracowania będą publikowane w serii wydawanych zeszytów Monumenta Archaeologica Barbarica;

4) popularyzacja archeologii i nauk pokrewnych oraz organizacja życia naukowego;

5) wspieranie edukacji na poziomie wyższym w zakresie archeologii oraz badań nad tą dziedziną wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju naukowego uzdolnionej młodzieży studenckiej.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) gromadzenie i pomnażanie środków finansowych pochodzących z majątku i dochodów Fundacji;

2) współpracę ze środowiskami nauki, oświaty, techniki i kultury oraz instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą;

3) współdziałanie z innymi instytucjami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji;

4) przyznawanie stypendiów edukacyjnych dla wybijających się studentów i doktorantów archeologii.

 

III. Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji tworzy fundusz założycielski Fundacji, który stanowi wkład pieniężny w kwocie 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy złotych) wniesiony przez Fundatorów oraz dochody uzyskane przez Fundację w toku jej działania.

§ 11

Dochody Fundacji stanowią w szczególności:

1) wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej;

2) wpływy z dobrowolnych dotacji przekazanych przez osoby fizyczne i prawne, które wyrażają wolę wspierania Fundacji; subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane z kraju i z zagranicy;

3) wpływy ze zbiórek i imprez publicznych;

4) odsetki bankowe;

5) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz z praw majątkowych;

6) inne wpływy.

§ 12

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji zgodnie z postanowieniami Statutu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 13

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową według zasad określonych dla podmiotów gospodarczych działających na podstawie rozrachunku gospodarczego.

 

IV. Organy Fundacji 

§ 14

Organami Fundacji są: Zgromadzenie Ogólne Fundatorów i Zarząd Fundacji.

§ 15

Zgromadzenie Ogólne Fundatorów stanowi nadrzędny organ kontrolny pracy Zarządu Fundacji. W szczególności Zgromadzenie Ogólne Fundatorów:

1) nadaje status Fundatora osobom fizycznym i prawnym, które wybitnie wspomogły działalność Fundacji;

2) zatwierdza merytoryczne i finansowe sprawozdania z rocznej działalności Fundacji przedkładane przez Zarząd Fundacji;

3) dokonuje wyboru Prezesa i członków Zarządu Fundacji;

4) zgłasza wnioski w sprawach dotyczących działania Fundacji.

§ 16

l. W skład Zgromadzenia Ogólnego Fundatorów wchodzą wszyscy Fundatorzy – Założyciele Fundacji.

2. Członkami Zgromadzenia Ogólnego Fundatorów są ponadto osoby fizyczne i prawne, reprezentowane przez statutowych przedstawicieli, które w sposób znaczący wspomagają działalność Fundacji i otrzymali na mocy decyzji Zgromadzenia Ogólnego Fundatorów status Fundatora.

3. Członkostwo Zgromadzenia Ogólnego Fundatorów wygasa w wypadku likwidacji Fundacji, śmierci Fundatora, jego likwidacji, ogłoszenia upadłości lub pisemnej deklaracji woli wystąpienia ze Zgromadzenia Ogólnego Fundatorów.

§ 17

1. Zebrania Zgromadzenia Ogólnego Fundatorów odbywają się przynajmniej jeden raz w roku.

2. Zebranie Zgromadzenia Ogólnego Fundatorów zwołuje Prezes Zarządu lub członek Zarządu upoważniony do tego przez Prezesa.

3. Zebranie Zgromadzenia Ogólnego Fundatorów jest przygotowywane organizacyjnie przez Zarząd Fundacji i prowadzone przez Prezesa lub osobę – członka Zarządu – przez niego wyznaczoną w zastępstwie.

4. Prawo zwoływania nadzwyczajnego zebrania Zgromadzenia Ogólnego Fundatorów przysługuje również grupie nie mniejszej niż 25 % ogólnej liczby Fundatorów.

5. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów.

7. Każdemu uczestnikowi Zgromadzenia Ogólnego Fundatorów przysługuje jeden głos.

§ 18

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. W szczególności do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) planowanie działalności Fundacji w tym przygotowywanie programu działania Fundacji,

3) realizacja programu działania Fundacji oraz zadań statutowych Fundacji,

4) zarządzenie majątkiem i funduszami Fundacji,

5) zwoływanie i organizowanie zebrań Zgromadzenia Ogólnego Fundatorów.

6) propagowanie celów Fundacji i dążenie do zwiększenia liczby Fundatorów.

§ 19

1. Zarząd Fundacji składa się od dwóch (2) do czterech (4) członków, w tym Prezesa, powoływanych przez Zgromadzenie Ogólne Fundatorów na dwuletnią kadencję.

2. Prezes Zarządu kieruje bieżącą pracą Fundacji.

3. Zarząd Fundacji składa roczne szczegółowe sprawozdanie ze swej działalności wobec Zgromadzenia Ogólnego Fundatorów.

4. Zgromadzenie Ogólne Fundatorów ma prawo złożenia wotum nieufności wobec Zarządu lub jednego z jego członków.

5. Uchwalenie wotum nieufności skutkuje odwołaniem Zarządu lub jego członka.

§ 20

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenie Zarządu może być zwołane w każdej chwili przez każdego z członków Zarządu, jeśli zachodzi pilna potrzeba podjęcia decyzji w zakresie działalności statutowej Fundacji.

3. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane w księdze protokołów.

§ 21

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy Członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu samodzielnie.

 

V. Działalność gospodarcza Fundacji

§ 22

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej może być:

1) działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22),

2) handel detaliczny z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli, naprawy artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52),

3) sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych (PKD 52.47),

4) handel hurtowy i komisowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (PKD 51),

5) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.47.Z),

6) prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie archeologii i historii (PKD 73.20.F),

7) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.87.B).

3. Fundacja może tworzyć spółki lub być udziałowcem lub akcjonariuszem spółek w kraju i zagranicą.

4. Działalność gospodarcza jest prowadzona na zasadzie rachunku ekonomicznego.

5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione jednostki organizacyjne (oddziały lub zakłady).

§ 23

Przystąpienie Fundacji do spółki prawa handlowego, spółdzielni oraz połączenie się z inną fundacją o podobnych celach statutowych wymaga zgody Zgromadzenia Ogólnego Fundatorów.

 

VI. Postanowienia końcowe 

§ 24

Zgromadzenie Ogólne Fundatorów lub Zarząd Fundacji po upoważnieniu przez Zgromadzenie Ogólne Fundatorów może dokonać zmian i uzupełnień niniejszego statutu z zachowaniem trybu określonego w Ustawie o fundacjach.

§ 25

1. Decyzję o likwidacji Fundacji, w przypadkach określanych ustawą o fundacjach, podejmuje Zgromadzenie Ogólne Fundatorów na wniosek Zarządu Fundacji.

2. Zgromadzenie Ogólne Fundatorów wyznacza ze swego grona likwidatora, który przejmuje prawa i obowiązki Zarządu Fundacji oraz prowadzi likwidację Fundacji.

3. Po uregulowaniu zobowiązań i należności ciążących na Fundacji, majątek Fundacji staje się własnością Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.