Stypendium 2016
Raport z realizacji stypendium za 2016 rok PDF Drukuj

 
Decyzja 2016 PDF Drukuj


Decyzja o przyznaniu „Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów” z dnia 4 czerwca 2016 roku


Kapituła Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów (dalej SiMGD) przy „Fundacji Monumenta Archaeologica Barbarica” stwierdza co następuje:


Kapituła SiMGD po przeanalizowaniu nadesłanych wniosków podjęła decyzję o przyznaniu stypendium na 2016 rok Pani mgr Justynie Rosowskiej, doktorantce Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Uzasadnienie:

1. Kandydatka i złożone przez Nią dokumenty spełniły wszelkie wymagania formalne i merytoryczne SiMGD.

2. Projekt badawczy Pani mgr Justyny Rosowskiej jest realizowany w ramach rozprawy doktorskiej poświęconej studiom nad wzajemnymi 
związkami między społecznościami bałtyjskiego kręgu kulturowego a mieszkańcami Kotliny Karpackiej w okresie wędrówek ludów.

3. W zbiorach Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie w Szlezwiku znajdują się obfite materiały archiwalne dotyczące 
archeologii dawnych Prus Wschodnich i strefy nadbałtyckiej, co czyni ten ośrodek doskonałym miejscem do realizacji przedstawionego 
projektu. Pani mgr Rosowska ukończyła, oprócz studiów magisterskich w zakresie archeologii, także studia magisterskie z historii ze 
specjalizacją archiwistyczną, w tym z paleografii gotyckiej, co pozwoli Jej w pełni i krytycznie wykorzystać potencjał poznawszy tych 
archiwaliów.

4. Praca magisterska Pani mgr Rosowskiej poświęcona nekropoli bałtyjskiej z okresu wędrówek ludów z Wysokiego na Litwie 
przygotowywana jest do druku. Kandydatka brała aktywny udział w Seminarium Bałtyjskim w Państwowym Muzeum Archeologicznym w 
Warszawie, co dowodzi dobrego merytorycznego przygotowania do realizacji podjętego projektu badawczego.

5. Kandydatka udokumentowała zaawansowaną znajomość jęz. angielskiego, w zakresie podstawowym posługuje się też jęz. niemieckim.

 

Członkowie Kapituły składają stypendystce gratulacje i życzą owocnych badań prowadzonych w Szlezwiku i Kilonii.


 
Stypendium im. Marka i Grażyny Duliniczów PDF Drukuj

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA STYPENDIUM
IMIENIA MARKA I GRAŻYNY DULINICZÓW

Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica (FMAB) oraz Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf (ALM) ogłaszają piąty otwarty konkurs na jednomiesięczne Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów dla osób odbywających w Polsce studia magisterskie lub doktoranckie i zajmujących się archeologią Europy w okresie wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza. Stypendium stanowiące odpowiednik 1000 Euro brutto przeznaczone jest na odbycie miesięcznych studiów w zasobach bibliotecznych i archiwalnych ALM i Centrum Archeologii Bałtyckiej i Skandynawskiej w Szlezwiku oraz Uniwersytetu im. Albrechta w Kilonii między lipcem roku 2016 a czerwcem roku 2017. Na dole strony znajduje się regulamin Stypendium.

Wniosek powinien zawierać:
1. Dane personalne i tele-adresowe kandydata wraz z adresem elektronicznym;
2. Zaświadczenie z uczelni lub akademii o odbywaniu przez kandydata studiów magisterskich lub doktoranckich;
3. Życiorys naukowy wraz z ewentualną bibliografią;
4. Określenie stopnia znajomości języka angielskiego i/lub niemieckiego, w miarę możności poświadczone odpowiednim certyfikatem;
5. Nazwę i opis projektu, jaki kandydat zamierza realizować podczas stypendium (maksymalnie 500 wyrazów);
6. Rekomendację od opiekuna naukowego (promotora), z uzasadnieniem wyboru Szlezwiku i Kilonii, jako właściwych ośrodków dla realizowanego projektu badawczego.

Wnioski prosimy nadsyłać na następujący adres:
Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, z dopiskiem: Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów, lub w formie plików PDF (na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
   Termin składania wniosków upływa dnia 15 maja 2016 roku. Wyniki zostaną ogłoszone dnia 6 czerwca 2016 na stronie internetowej FMAB.
   W ciągu trzech miesięcy od powrotu ze stypendium stypendysta zobowiązany jest przedłożyć (tj. w jęz. polskim i angielskim lub niemieckim) sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu (maksymalnie 500 wyrazów) na ręce FMAB i ALM, które zostanie umieszczone na stronie internetowej FMAB.


Pliki do pobrania: