Tom I - Varia Barbarica PDF Drukuj
VARIA BARBARICA Zenoni Woźniak ab amicis dicata01varia
Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina, Tomus I

(red. J. Andrzejowski, R. Prochowicz, A. Żórawska)
Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Warszawa-Lublin 2002
432 s.; 30 cm
ISSN 1644-8774
ISBN 83-912470-3-1 (Fundacja Przyjaciół IA UW)
 
SPIS TREŚCI / CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS

Jacek ANDRZEJOWSKI, Andrzej KOKOWSKI, Wojciech NOWAKOWSKI, Od Redakcji 7

Dorota RUDNICKA, Magdalena MĄCZYŃSKA, Czarnówko, pow. Lębork. Grób 430 z importami rzymskimi 11

Jacek ANDRZEJOWSKI, Aleksandra ŻÓRAWSKA, Cmentarzysko kultury wielbarskiej na stan. 1 w Nadkolu, woj. mazowieckie 29

Marcin BIBORSKI, Piotr KACZANOWSKI, Zbigniew KĘDZIERSKI, Janusz STĘPIŃSKI, Badania nad technologią mieczy z młodszego okresu
przedrzymskiego z obszaru kultury przeworskiej 81 

Anna BITNER-WRÓBLEWSKA, Piotr IWANICKI, Cmentarzysko w Podliszewie, woj. podlaskie. Między kulturą bogaczewską
a sudowską 105

Adam CIEŚLIŃSKI, Wojciech NOWAKOWSKI, Zniszczone cmentarzysko kultury przeworskiej w Sochaczewie Karwowie 185

Katarzyna CZARNECKA, Radosław Jacek PROCHOWICZ, Rekonstrukcja zespołu grobowego kultury przeworskiej z Janówka, pow.
Legionowo 211

Teresa DĄBROWSKA, Cmentarzysko kultury przeworskiej w Kołaczu, stan. 2, gm. Mrozy, pow. Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie 219

Grzegorz DOMAŃSKI, Cmentarzysko w Bieczu, gm. Brody, pow. Żary 263

Monika GŁADYSZ, Andrzej KOKOWSKI, Gródek nad Bugiem – cmentarzysko ludności grupy masłomęckiej z „Zamczyska” 277

Krystyna HAHUŁA, „Nowe” znaleziska z Lubowidza. Zabytki i archiwalia zachowane w muzeach w Koszalinie i w Lęborku 301

Henryk MACHAJEWSKI, Cmentarzysko ludności kultury wielbarskiej w Szczypkowicach, woj. pomorskie 311

Renata MADYDA-LEGUTKO, Judyta RODZIŃSKA-NOWAK, Joanna ZAGÓRSKA-TELEGA, Pozostałości miejsc kremacji z cmentarzyska
kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie 333

Magdalena MĄCZYŃSKA, Marcin JAGUSIAK, Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Czarnocinie, pow. Piotrków Trybunalski,
stanowisko 1 353

Mirosław PIETRZAK, Cmentarzysko płaskie kultury wielbarskiej z okresu wpływów rzymskich na stan. 7 w Kościelnej Jani, woj.
pomorskie 375

Włodzimiera ZIEMLIŃSKA-ODOJOWA, Materiały ze schyłku epoki brązu i wczesnej epoki żelaza ze stanowiska 2 w Niedanowie, woj.
warmińsko-mazurskie 395