Tom V - Czarnówko - Część 1 PDF Drukuj

Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina Tom Vgemina05

CZARNÓWKO, STAN. 5. CMENTARZYSKA Z PÓŹNEJ STAROŻYTNOŚCI NA POMORZU. CZĘŚĆ 1
(red. J. Andrzejowski)
Muzeum w Lęborku
Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica
Lębork-Warszawa 2015
260 s. + wkładka A2 + CD (publikacja cyfrowa w jęz. niemieckim – zob. Monumenta Archaeologica Barbarica, tom XIX/1; 30 cm.
ISSN 1644-8774
ISBN 978-83-929977-8-8 (Muzeum w Lęborku)
ISBN 978-83-943543-3-6 (Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica)

Czarnówko, gm. Nowa Wieś Lęborska, pow. lęborski, woj. pomorskie, stan. 5

Czarnówko koło Lęborka to największe cmentarzysko – a właściwie: cmentarzyska – z późnej starożytności nie tylko na ziemiach polskich, ale i w całej Europie Środkowej. Stanowisko odkryto w 1972 roku i niemal w całości zbadano wykopaliskowo w latach 1973–2000 oraz 2008–2013. Prace terenowe wznowiono – choć już na mniejszą skalę – w 2015 roku, po przypadkowym odkryciu kolejnego grobu daleko poza znanym obszarem nekropoli. Trwają one do dziś ...

Ogromna większość grobów pochodzi z czasów od wczesnej epoki żelaza po młodszy okres wpływów rzymskich i wiąże się z nekropolami kultur pomorskiej, oksywskiej i wielbarskiej. Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica patronuje projektowi opracowania jego monografii, realizowanemu w Muzeum w Lęborku.

Pierwsza część monografii Czarnówka przynosi zarys historii badań stanowiska (z pełnym planem cmentarzyska) i pełne opracowania dwóch niewielkich nekropoli – z okresu wędrówek ludów oraz z wczesnego średniowiecza, a także kilka opracowań wyników badań specjalistycznych: serię oznaczeń szczątków antropologicznych, wyniki badań nielicznych materiałów archeozoologicznych, opracowanie wyników oznaczeń szczątków drewna i węgli drzewnych, wyniki i interpretację największej liczby analiz składu chemicznego zabytków (w większości kultury wielbarskiej) ze stopów miedzi i metali szlachetnych, jakie w Polsce wykonano dotychczas dla jednego stanowiska, analizę szczątków tkanin wraz z rekonstrukcją płaszcza „paradnego” oraz opatrzony komentarzem archeologicznym zespół dat radiowęglowych.

Publikację wydano w ramach projektu Okruch złota w popiele ogniska… realizowanego przez Muzeum w Lęborku z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Równocześnie tom ten ukazał się w wersji elektronicznej w jęz. niemieckim, jako część 1 woluminu XIX serii głównej Monumenta Archaeologica Barbarica, zaś w roku 2018 ukazała się wersja papierowa tegoż tomu, sfinansowana ze środków własnych Muzeum w Lęborku, we współpracy z Fundacją Monumenta Archaeologica Barbarica i Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.


logo-NID_1 logo_mkidn