Monumenta Archaeologica Barbarica Tom XIX-1 (wydanie cyfrowe) PDF Drukuj

CZARNÓWKO, Fpl. 5. Vor- und frühgeschichtliche Gräberfelder in Pommern. Teil 119-1czarnowko
(red. J. Andrzejowski)
Muzeum w Lęborku
Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica
Lębork-Warszawa 2015
256 s. + wkładka (30 cm)
ISSN 1426-3998
ISBN 978-83-929977-1-9 (Muzeum w Lęborku)
ISBN 978-83-943543-2-9 (Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica)

Czarnówko, gm. Nowa Wieś Lęborska, pow. lęborski, woj. pomorskie, stan. 5

Czarnówko koło Lęborka to największe cmentarzysko – a właściwie: cmentarzyska – z późnej starożytności nie tylko na ziemiach polskich, ale i w całej Europie Środkowej. Stanowisko odkryto w 1972 roku i niemal w całości zbadano wykopaliskowo w latach 1973–2000 oraz 2008–2015. Ogromna większość grobów pochodzi z czasów od wczesnej epoki żelaza po młodszy okres wpływów rzymskich i wiąże się z nekropolami kultur pomorskiej, oksywskiej i wielbarskiej. Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica patronuje projektowi opracowania jego monografii, realizowanemu w Muzeum w Lęborku.


Pierwsza część monografii Czarnówka przynosi zarys historii badań stanowiska (z pełnym planem cmentarzyska) i pełne opracowania dwóch niewielkich nekropoli – z okresu wędrówek ludów oraz z wczesnego średniowiecza, a także kilka opracowań wyników badań specjalistycznych: serię oznaczeń szczątków antropologicznych, wyniki badań nielicznych materiałów archeozoologicznych, opracowanie wyników oznaczeń szczątków drewna i węgli drzewnych, wyniki i interpretację największej liczby analiz składu chemicznego zabytków (w większości kultury wielbarskiej) ze stopów miedzi i metali szlachetnych, jakie w Polsce wykonano dotychczas dla jednego stanowiska, analizę szczątków tkanin wraz z rekonstrukcją płaszcza „paradnego” oraz opatrzony komentarzem archeologicznym zespół dat radiowęglowych.


Publikację wydano w ramach projektu Okruch złota w popiele ogniska… realizowanego przez Muzeum w Lęborku z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.


Równocześnie tom ten ukazał się w jęz. polskim, jako wolumin V serii pobocznej Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina.

SPIS TREŚCI / CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS

I. Agnieszka KRZYSIAK, Jacek ANDRZEJOWSKI, Czarnówko – Das größte frühgeschichtliche Gräberfeld in Polen   7

II. Jan SCHUSTER, Einwanderer aus Skandinavien – Das kleine Gräberfeld der Völkerwanderungszeit   15

III. Sławomir WADYL, Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Czarnówko   43

IV. Naturwissenschaftliche Untersuchungen

IV.1. Franciszek ROŻNOWSKI, Lidia CYMEK, Anthropologische Analyse der Knochenreste  des Gräberfeldes Czarnówko, Fpl. 5, Kr. Lębork (Grabungen 2008-2015)   67

IV.2. Daniel MAKOWIECKI, Die archäozoologischen Untersuchungen zu Czarnówko, Kr. Lębork, Fpl. 5 (Grabungen 2008-2015)   137

IV.3. Tomasz STĘPNIK, Dendrologische Analyse der Holz- und Holzkohleproben  vom Gräberfeld Czarnówko, Fpl. 5, Kr. Lębork (Grabungen 2008–2013)   143

IV.4. Paweł GAN, Die chemischen Merkmale der Funde vom Gräberfeld Czarnówko – erste Analysen   171

IV.5. Jerzy MAIK, Textilien des Gräberfeldes der Wielbark-Kultur von Czarnówko, Kr. Lębork. Teil 1   215

IV.6. Maria CYBULSKA, Analyse und Rekonstruktion des Mantels aus Befund 384 des Gräberfeldes  von Czarnówko   245

IV.7. Danuta MICHALSKA, Magdalena BENYSEK, Jacek ANDRZEJOWSKI,  Czarnówko, Fpl. 5 – die 14C-Datierungen   253

 

www.okruch-zlota.eu