Monumenta Archaeologica Barbarica Tom V PDF Drukuj

Jacek ANDRZEJOWSKI05nadkole

Nadkole 2. A Cemetery of the Przeworsk Culture in Eastern Poland 
(red. A. Bitner-Wróblewska)
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Kraków 1998
268 s.; 30 cm
ISSN 1426-3998
ISBN 83-85463-64-X (IAE)

Nadkole, gm. Łochów, pow. węgrowski, woj. mazowieckie.

Cmentarzysko kultury przeworskiej (stan. 2) odkryte przypadkowo w 1981 roku, w latach 1982–1985 zbadane wykopaliskowo przez Jacka Andrzejowskiego z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Na zachowanej w niemal nienaruszonym stanie nekropoli odkryto 157 grobów ciałopalnych, w większości popielnicowych. Stanowisko jest rzadkim przypadkiem dużego cmentarzyska użytkowanego stosunkowo krótko – najwcześniejsze groby pochodzą z końca I wieku n.e. (faza B1b), a najpóźniejsze z początku 2. połowy II wieku n.e. (faza B2/C1); pojedynczy pochówek złożono tu w 2. połowie I wieku p.n.e. (faza A3). Charakterystyczny zestaw znalezionych w Nadkolu wczesnorzymskich kobiecych ozdób i części stroju a także specyficzne cechy ceramiki grobowej typowe są dla tzw. wschodniej strefy kultury przeworskiej, do której należą także, również opublikowane w tej serii (tomy III, VII i X) cmentarzyska z sąsiedniego Kamieńczyka, z Niedanowa na północnym Mazowszu i z Krupic na Podlasiu. Więcej informacji znajdziesz w monografii stanowiska.

Nadkole-01 Nadkole-02 Nadkole-03
Nadkole-04 Nadkole-05 Nadkole-06