Tom II - Terra Barbarica PDF Drukuj
TERRA BARBARICA. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin01terra
Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina, Tomus II


(red. Agnieszka Urbaniak, Radosław Prochowicz, Ireneusz Jakubczyk, Maksim Levada, Jan Schuster)
Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Łódź-Warszawa 2010
836 s.; 30 cm
ISSN 1644-8774
ISBN 978-83-928887-5-8 (IA UŁ)
ISBN 978-83-927585-1-8 (Fundacja MAB)
 
SPIS TREŚCI / CONTENTS / INHALTSVERZEICHNISobwoluta
 
Siegmar von SCHNURBEIN, Liebe Magda! 7

Bibliografia prac Magdaleny Mączyńskiej  9

Od Redakcji 16

Teresa DĄBROWSKA, Pierwsze spotkania 23

IN OCCIDENTEM GERMANIAM

Matthias BECKER, Frauen und Fibeln 29

Jan BEMMANN, Völkerwanderungszeitliche Artefakte aus dem Schwarzmeergebiet in der Sammlung Pierre Mavrogordato 41

Michel KAZANSKI, Anna MASTYKOVA, Les tombes de chevaux chez les fédérés de l’Empire d’Orient sur la côte est de la mer Noire
(IIe–VIe s.) 57

Jörg KLEEMANN, Im Westen nichts neues? 73

Achim LEUBE, Wolf von Seefeld – ein Menschenschicksal in nationalsozialistischer Zeit der Jahre 1936–1945 79Ulla LUND HANSEN,
Perlen und Perlenmode – Perlen als sozialer und familiärer Indikator 87

Michael MÜLLER-WILLE, Deponierungen von Tieren und Tierteilen in Siedlungen der Römischen Kaiserzeit zwischen Elbe und Main –
drei Beispiele: Haferwisch, Bremen-Rekum und Kelsterbach 97

Heino NEUMAYER, Ein kaiserzeitlicher (?) Goldarmring aus Helgoland 107

Dieter QUAST, Ortbandzwinge der Goldgriffspathen-Gruppe aus Topornica bei Zamość (woj. lubelskie) 119

NUNC DE SUEBIS DICENDUM EST

Jacek ANDRZEJOWSKI, Tomasz RAKOWSKI, Katarzyna WATEMBORSKA, Emaliowana zapinka tarczowata z Jartyporów
nad Liwcem 133

Marcin BIBORSKI, Piotr KACZANOWSKI, Celtycki miecz z Mazowsza 155

Vadim BELÂVEC, Anna BITNER-WRÓBLEWSKA, Bałtyjskie czy gockie? Wisiorki wiaderkowate wariantu Pâtrovičy-Žviliai 167

Tomasz BOCHNAK, Patryk FRANKOWSKI, Brązowy aerofon z Malborka: carnyx, lituus czy olifant? 179

Aleksander BURSCHE, Monety rzymskie z Illerup Ådal 197

Adam CIEŚLIŃSKI, Stratygrafia pozioma trzech cmentarzysk z „cichego kącika” kultury wielbarskiej 211

Katarzyna CZARNECKA, Metalowe pojemniczki tzw. Amulettendose w europejskim Barbaricum 229

Grzegorz DOMAŃSKI, Zróżnicowanie obrządku pogrzebowego kultury luboszyckiej 239

Alicja GAŁĘZOWSKA, Znaleziska z okresu rzymskiego z terenu Ukrainy w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Poznaniu 251

Anna JUGA-SZYMAŃSKA, Paweł SZYMAŃSKI, Prowincjonalnorzymska zapinka tarczowata z Czerwonego Dworu koło Gołdapi 261

Maciej KARWOWSKI, Spätantike Glasarmringe aus Niederleis in Niederösterreich 283

Andrzej KASPRZAK, Grób z wieńcem kamiennym na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Miechęcinie, pow. Kołobrzeg 301

Andrzej KOKOWSKI, Nieznana część skarbu bursztynu z Basonii 309

Jerzy KOLENDO, Roman Bronze on the Territory of Barbaricum. On a Find of a Military Diploma from Ukraine 315

Bartosz KONTNY, Odwrotna strona medalu, czyli w kwestii konstrukcji zapinek szczeblowych słów kilka 321

Bartosz KONTNY, Magdalena NATUNIEWICZ-SEKUŁA, „Jeździec bez głowy” et alii, czyli znaleziska ostróg z cmentarzyska
kulturywielbarskiej w Weklicach 333

Piotr ŁUCZKIEWICZ, Rzadki okaz fibuli oczkowatej typu A 45 z Lubelszczyzny. Drążgów, pow. Ryki, woj. lubelskie 347

Henryk MACHAJEWSKI, Wczesnorzymski pochówek z Troszyna, pow. Kamień Pomorski 357

Andrzej MACIAŁOWICZ, Interesujący zespół grobowy z nowych badań na cmentarzysku kultury przeworskiej w Gołębiewie,
pow. Nidzica (d. Taubendorf, Kr. Neidenburg) 367

Renata MADYDA-LEGUTKO, Judyta RODZIŃSKA-NOWAK, Joanna ZAGÓRSKA-TELEGA, Złote wisiorki z cmentarzyska ludności
kultury przeworskiej w Prusieku, stan. 25, gm. Sanok 387

Magdalena NATUNIEWICZ-SEKUŁA, Unikatowy, „brązowy” dzban rzymski w stylu egiptyzującym z Weklic – nowe odkrycia… 397

Barbara NIEZABITOWSKA-WIŚNIEWSKA, Klamerka esowata z okolic Swaryczowa, gm. Komarów-Osada, pow. Zamość 417

Wojciech NOWAKOWSKI, Nördlich der Olsztyn-Gruppe. Die völkerwanderungszeitlichen Gräberfelder an der mittleren Alle 423

Michał PARCZEWSKI, Cmentarzysko z okresu rzymskiego w miejscowości Leszno, pow. Warszawa-Zachód 433

Mirosław PIETRZAK, Franciszek Rożnowski, Kilka uwag o obrządku pogrzebowym w kulturze wielbarskiej w okresie wpływów
rzymskich na przykładzie cmentarzysk w Pruszczu Gdańskim, stan. 7 i 10, woj. pomorskie 439

Mirosław RUDNICKI, Zespół zabytków z grobu 368 w Kosewie. Uwagi ponad 100 lat po odkryciu 445

Agnieszka RUTA, Anna STROBIN, Materiały kultury wielbarskiej z cmentarzyska w Krzykosach, woj. pomorskie 457

Péter TOMKA, Über ein Haus und eine Fibel 475

Małgorzata TUSZYŃSKA, Interesujący pochówek kobiecy z cmentarzyska w Kamienicy Szlacheckiej na Pojezierzu Kaszubskim 489

Jozef ZÁBOJNÍK, Zur Problematik der Zierscheiben des frühen Mittelalters 497

HIC SUEBIAE FINIS  Александр И. АЙБАБИН, Элзара А. ХАЙРЕДИНОВА, Римская воинская пряжка из Лучистого 509

Игорь О. ГАВРИТУХИН, Необычная наxoдка из Кpыма (к изучению поздних форм двупластинчатых фибул) 517

Игорь Н. ХРАПУНОВ, Оружие из могильника Нейзац 535

Максим Е. ЛЕВАДА, Сухоносивка 557Борис В. МАГОМЕДОВ, Украшения c привесками на памятниках черняховской
культуры 595

Евгений А. МОЛЕВ, О вероятности локализации Дороса на месте античного Китея 603

Олег В. ШАРОВ, Римска фибула из Старой Ладоги 607

Елена А. ЗИНЬКО, Виктор Н. ЗИНЬКО, Алексей В. ЗИНЬКО, Основные проблемы этно-политической истории Европейского
Боспора в V в. н. э. 631

QUOD FEMINA DOMINATUR

Aldona ANDRZEJEWSKA, Aleksander ANDRZEJEWSKI, Elementy uzbrojenia kultury przeworskiej z Otłoczyna na Kujawach 647

Maria Magdalena BLOMBERGOWA, Stefan Sylwerjusz Cybulski. Badacz i nauczyciel kultury greckiej i rzymskiej 1858–1937 653

Lucyna DOMAŃSKA, Seweryn RZEPECKI, Michał GÓRA, Wstępne wyniki badań cmentarzyska kultury przeworskiej w Pikutkowie
stan. 28, gm. Brześć Kujawski 659

Lucyna DOMAŃSKA, Seweryn RZEPECKI, Karolina KOT, Magdalena PIOTROWSKA, Budowla halowa z Polesia, stan. 1,
gm. Łyszkowice 673

Marian GŁOSEK, Problem przeżywania się późnorzymskich fibul z podwiniętą nóżką na stanowiskach z kulturowymi elementami
słowiańskimi 687

Tadeusz GRABARCZYK, O odkryciu zaplecza osadniczego nekropoli odrzańskiej 693

Radosław JANIAK, Czy w Mściszewicach odkryto kolejny pochówek kultury wielbarskiej? 697

Andrzej JANOWSKI, Tomasz KURASIŃSKI, Kalina SKÓRA, Między naturą a kulturą. Znaleziska skamieniałych zębów rekina
i próba ich interpretacji 703

Jerzy MAIK, Tkaniny importowane z Imperium w kulturze wielbarskiej 713

Tomasz OLSZACKI, Kazimierz Wielki jako „książę” europejskiego Trecenta. Szkic do portretu 719

Maciej PAWLIKOWSKI, Monika BŁASZCZAK, Agnieszka URBANIAK, Badania mineralogiczne zjawiska korozji przedmiotów z brązu.
Stanowisko Babi Dół-Borcz, powiat Kartuzy 731

Mariusz RYCHTER, Elementy konstrukcyjne domu „ryglowego” z okresu wpływów rzymskich odkrytego na stanowisku nr 1
w Kręcieszkach 745Jan SCHUSTER, Germanische Spinnrocken im nördlichen Mitteleuropa 755

Jerzy SIKORA, Najstarszy horyzont wczesnośredniowiecznych obiektów grodowych w Polsce Centralnej. Próba identyfikacji
i interpretacji zjawiska 767

Justyn SKOWRON, Forma odlewnicza z osady w Rawie Mazowieckiej, stan. 3, woj. łódzkie. Kilka słów o użytkowania ołowiu
w kulturze przeworskiej 785

Kalina SKÓRA, Przyczynek do badań nad podwójnymi grobami szkieletowymi w obrzędowości pogrzebowej kultury wielbarskiej 791

Ilona SKUPIŃSKA-LØVSET, On the Fecundity Deities of Syro-Palestine. The Quadesh Type 809

Adrianna SZCZERBA, Rzecz o niezwykłych kobietach (Działalność archeologiczna Marii Butrymówny i Katarzyny Skarżyńskiej) 813

Lubomira TYSZLER, Panna z Deszczna. Terra sigillata z cmentarzyska pod Gorzowem Wielkopolskim 819

Krzysztof WALENTA, Monety antyczne na terenie tzw. Ziemi Chojnickiej 829

Agnieszka URBANIAK, Ireneusz JAKUBCZYK, Radosław PROCHOWICZ, „Będąc młodą lekarką…” 833