Tom III - In Medio Poloniae Barbaricae PDF Drukuj

IN MEDIO POLONIAE BARBARICAE. Agnieszka Urbaniak in memoriam

(red. J. Andrzejowski)

Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica

Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

Warszawa 2014

242 s.; 30 cm.

ISSN 1644-8774

ISBN 978-83-927585-7-0 (Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica)

ISBN 978-83-61376-22-4 (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego)

W 1998 roku dobiegała końca realizacja pierwszego projektu opracowania i publikacji wielkich cmentarzysk z okresu przedrzymskiego i rzymskiego z terenu Polski, które od początku ukazywały się pod szyldem Monumenta Archaeologica Barbarica. Agnieszka kończyła wówczas studia... Kilka lat później współpraca naukowców zaangażowanych w to rozwijające się ciągle przedsięwzięcie zyskała nową jakość – patronat nad kolejnymi podobnymi projektami objęła powołana w 2006 roku Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica. Agnieszka, wówczas już doktor nauk humanistycznych, była od początku współpracownicą Fundacji, a pięć lat później weszła do jej zarządu. Seria wydawnicza Monumenta Archaeologica Barbarica zyskała w 2002 roku serię oboczną (Series Gemina), w której to chcieliśmy publikować materiały i studia niemieszczące się w kanonie przyjętym dla serii głównej, ale odpowiadające jej głównym założeniom naukowym i edytorskim. Tomem pierwszym uczciliśmy jubileusz Profesora Zenona Woźniaka, inicjatora Monumentów... i prezesa Komitetu Wydawniczego. Tom drugi, którego Agnieszka była główną redaktorką, ofiarowaliśmy w dniu jubileuszu Profesor Magdalenie Mączyńskiej, jednej z założycielek Fundacji. Tom trzeci poświęcamy pamięci doktor Agnieszki Urbaniak.

SPIS TREŚCI / CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS

Od Redakcji / Vorwort der Redaktion   9

Bibliografia prac Agnieszki URBANIAK   11

Magdalena MĄCZYŃSKA, Dr Agnieszka Urbaniak (1974–2013)   15

* * *
Jacek ANDRZEJOWSKI, Ze studiów nad związkami przeworsko-wielbarskimi na wschodnim Mazowszu – cmentarzysko w Wyszkowie nad Bugiem   19
Studien zum Verhältnis von Przeworsk- und Wielbark-Kultur in Ostmasowien – das Gräberfeld von Wyszków am Bug   42

Adam CIEŚLIŃSKI, System informacji geograficznej (GIS) dla cmentarzyska kultury wielbarskiej w Babim Dole-Borczu, pow. kartuski   45
Die Anwendung des Geografischen Informationsssystems (GIS) im Falle des Wielbark-Gräberfeldesvon Babi Dół-Borcz, Kr. Kartuzy   63

Katarzyna CZARNECKA, Pochwa z ażurową okładziną z Witaszewic – szczególny import ze środkowej Polski   65
Eine Schwertscheide mit durchbrochen gearbeiteter Auflage von Witaszewice – ein besonderes Importstück aus Zentralpolen   77

Grzegorz DOMAŃSKI, Cmentarzysko w Nowym Raduszcu   79
Das Gräberfeld von Nowy Raduszec   89

Przemysław HARASIM, Rzadkie metody rytualnego niszczenia militariów kultury oksywskiej   91
Seltene Formen ritueller Beschädigung von Militaria der Oksywie-Kultur   98

Ireneusz JAKUBCZYK, Wokół zapinki typu A.158 ze Złotej, pow. sandomierski   99
Zu einer Fibel A.158 von Złota, Kr. Sandomierz   108

Andrzej KOKOWSKI, Nieznane stanowisko kultury wielbarskiej ze Strużnicy, pow. złotowski   109
Ein unbekannter Fundplatz der Wielbark-Kultur bei Strużnica, Kr. Złotów   114

Henryk MACHAJEWSKI, Zagroda na osadzie ludności kultury przeworskiej w miejscowości Konotopa, pow. warszawski-zachodni   115
Ein Gehöft in einer Siedlung der Przeworsk-Kultur von Konotopa, Kr. Warszawa-Zachód   124

Renata MADYDA-LEGUTKO, Judyta RODZIŃSKA-NOWAK, Joanna ZAGÓRSKA-TELEGA, Ekscentryczna dama znad Liswarty. O pewnych aspektach zróżnicowania stroju kobiecego w środowisku kultury przeworskiej   125
Eine exzentrische Dame von der Liswarta. Zu einigen Aspekten der Unterschiede in der Frauentrachtim Przeworsk-Milieu   134

Magdalena NATUNIEWICZ-SEKUŁA, Zniszczone cmentarzysko z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskichw Szpondowie, pow. płoński, woj. mazowieckie   135
Ein zerstörtes Gräberfeld der vorrömischen Eisenzeit und der römischen Kaiserzeit von Szpondowo, Kr. Płońsk   150

Barbara NIEZABITOWSKA-WIŚNIEWSKA, Miniaturowe naczynka wykonane na kole z cmentarzysk kultury wielbarskiej w Ulowie na Roztoczu   163
Ein scheibengedrehtes Miniaturgefäß vom Wielbark-Gräberfeld von Ulów im Roztocze-Höhenzug   173

Wojciech NOWAKOWSKI, Zagadkowe cmentarzysko kurhanowe w Gorle, na wschodnich Mazurach   175
Ein rätselhaftes Hügelgräberfeld von Gorło in Ostmasuren   188

Radosław PROCHOWICZ, Naprawiane zapinki kapturkowe z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Szelkowie Nowym,pow. makowski   191
Reparierte Rollenkappenfibeln des Wielbark-Gräberfeldes von Szelków Nowy, Kr. Maków Mazowiecki   196

Jan SCHUSTER, Kolejne elementy mozaiki – nieznane zabytki z cmentarzyska z późnej starożytności w Skowarczu (d. Schönwarling)   197
Weitere Mosaiksteine – bislang unbekannte Funde von der frühgeschichtlichen Nekropole von Skowarcz (ehem. Schönwarling)   208

Kalina SKÓRA, Bransolety i dzieci. Kilka spostrzeżeń o ozdobach, dzieciństwie i obrządku pogrzebowym w kulturze wielbarskiej   211
Armringe und Kinder. Einige Beobachtungen zu Schmuck, Kindheit und Bestattungssitten in der Wielbark-Kultur   221

Anna STROBIN, Pochówek w kłodzie z zapinkami oczkowatymi serii pruskiej na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Brzynie, pow. pucki   223
Eine Baumsargbestattung mit Augenfibeln der preußischen Nebenserie auf dem Gräberfeldder Wielbark-Kultur von Brzyno, Kr. Puck   232
* * *
Claus von CARNAP-BORNHEIM, Wojciech NOWAKOWSKI, Monumenta Archaeologica Barbarica – die Idee einer wissenschaftlichen Aufgabe und ihre Verwirklichung   233